Library Committee

MR.PATEL JAVED KHALIL

Principal – Mr. J. K. Patel

Chairman

pradnya

Mrs. Pradnya V. Shinde

Sectary

MR.CHOPADE VIJAYKUMAR YESHWANT

Mr. Chopade V. Y.

Member

naath

Mr. Nath P. C.

Member

khatib

Mrs Naziya S. Khatib

Member

MR. SACHIN BHASKAR KALE

Mr. kale S. B.

Technician person

sakpal

Mr. Sakpal V. U.

Member